Koszyk

Regulamin platformy zakupowej

§ 1. Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1. BIURPAP – Biurpap J.M.G. Figińscy Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Brukowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152394, REGON 72835294, NIP 9471866985.
 • 1.2. Biurpap.pl – serwis internetowy prowadzony przez Biurpap J.M.G. Figińscy Spółka Jawna umożliwiający Klientom zakup produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 1.3. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie, dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto, i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Biurpap J.M.G. Figińscy Spółka Jawna w ramach serwisu Biurpap.pl
 • 1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Biurpap.pl
 • 1.5. Konto – prowadzone przez Biurpap J.M.G. Figińscy Spółka Jawna na platformie Biurpap.pl konto umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z serwisu Biurpap.pl z wykorzystaniem Loginu i Hasła
 • 1.6. Login – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskania dostępu do platformy Biurpap.pl
 • 1.7. Newsletter – elektroniczna informacja o ofertach produktów przesyłanych do użytkowników 
 • 1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana na platformie Biurpap.pl zgodnie z procedurą zakładania konta
 • 1.9. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. Nr.16. poz 93 ze zmianami)
 • 1.10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Biurpap J.M.G. Figińscy Spółka Jawna, a klientem z wykorzystaniem platformy Biurpap.pl

 

 § 2. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy Biurpap.pl, warunki i zasady składania zamówień oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r. NR. 144, poz. 1204 z późn. zm.)

3. Biurpap świadczy za pośrednictwem platformy Biurpap.pl określone poniżej usługi:

 • 3.1. Umożliwienie klientom zawierania Umów sprzedaży produktów na odległość
 • 3.2. Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Biurpap.pl
 • 3.3. Informowanie klientów o Produktach i o Usługach BIURPAP za pośrednictwem Newsletterów przesyłanych pocztą elektroniczną (e-mail)

4. Użytkownikami (klientami) platformy Biurpap.pl mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

5. Korzystanie z platformy Biurpap.pl wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową obsługującą pliki Cookies, z włączoną obsługą Java script oraz z zainstalowanym pluginem flash.


 § 3. Zasady korzystania z platformy i zawarcia Umowy sprzedaży

1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Biurpap.pl wyłącznie po dokonaniu rejestracji (zalogowaniu). Rejestracja jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z platformy. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.biurpap.pl. Rejestracji może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji lub zaciągania w ich imieniu wszelkich zobowiązań.

2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: Pełnej nazwy firmy/podmiotu rejestrowanego, numeru NIP, pełnego adresu siedziby firmy wraz z adresem dostawy, imienia, nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail.

3. Biurpap ma prawo do zażądania od Użytkownika uwiarygodnienia jego danych.

4. Do rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na:

 • 4.1. przetwarzanie przez BIURPAP danych osobowych dla potrzeb marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr 133. Poz. 883
 • 4.2. otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)

5. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w nim kontaktowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji Biurpap akceptuje konto użytkownika, a następnie przydziela mu opiekuna handlowego. Po tej czynności dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Biurpap, której przedmiotem są usługi świadczone przez Biurpap, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Platforma Biurpap przetrzymuje wszystkie dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany danych określonych w formularzu Rejestracyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować informacje w swoim profilu na platformie Biurpap.pl. Jeżeli nastąpi zmiana istotnych danych rejestrowych firmy/podmiotu użytkownik zobowiązany jest to przesłania ich na adres biurpap@biurpap.pl

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do:

 • 8.1. Korzystania z serwisu Biurpap.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu.
 • 8.2. Korzystania z serwisu Biurpap.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania 
 • 8.3. Niekorzystanie z wirusów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Biurpap.pl

9. Biurpap może czasowo lub na stałe zablokować konto użytkownika lub rozwiązać umowę w szczególności, gdy Użytkownik:

 • 9.1. Podał dane nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
 • 9.2. Dopuścił się zachowania niezgodnego z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa .

 

 § 4. Dostawy

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się transportem Biurpap, przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera produkty siedzibie firmy Biurpap.

3. Koszty dostawy:

 • 3.1. Jest bezpłatny dla wszystkich zamówień na terenie miasta Łodzi
 • 3.2. Jest bezpłatny dla zamówień powyżej 300zł netto
 • 3.3. Jest bezpłatny jeżeli Biurpap związany jest umową o współpracy z Użytkownikiem, która jasno precyzuje kto ponosi koszt dostawy produktów
 • 3.4. Jest płatny 15zł netto za każdy dostarczany karton dla zamówień nie przekraczających wartości 300zł netto. Cena dotyczy paczek typowych - suma wymiarów zewnętrznych paczki nie przekracza 180cm. Jeżeli paczka jest nietypowa Użytkownik składający zamówienie dopłaci 20 zł netto do każdej paczki.
 • 3.5. Ustalany jest indywidualnie z każdym Użytkownikiem w przypadku ustalenia cen specjalnych i promocyjnych na produkty

4. Średni czas realizacji dostawy (liczony od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili przygotowania towaru do wysyłki) wynosi 24-48h. W przypadku zamówień specjalnych na produkty które na stałe nie są w ofercie Biurpap termin dostawy może wydłużyć się do 7dni roboczych.

5. Wraz z dostawą każdy Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub dowód dostawy w postaci dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne).

 

§ 5. Ceny i metody płatności

1. Ceny produktów na platformie Biurpap.pl przedstawiane są w złotych polskich. Jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone wszystkie podane ceny są cenami netto.

2. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty: 

 • 2.1. Za pobraniem - płatne przy dostawie
 • 2.2. Przedpłata - dostawa realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty
 • 2.3. Gotówką przy osobistym odbiorze towaru z Biurpap
 • 2.4. Kartą kredytową lub płatniczą przy odbiorze osobistym ze sklepu Biurpap
 • 2.5. Przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze sprzedaży Biurpap - termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym  Użytkownikiem (klientem)

3. Biurpap ma w każdej chwili prawo do zmiany cen produktów podanych na stronie. Wyjątek stanowią Klienci z którym Biurpap ma podpisane stałe umowy o współpracy z gwarancją niezmienności cen. Gwarancja niezmienności cen obejmuje tylko listę produktów załączoną do umowy o współpracy z Biurpap.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie powyżej realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania z wyjątkiem towarów objętych promocją lub wyprzedażą, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.

5. W przypadku błędu w cenie na platformie Biurpap ma prawo do poprawienia ceny w momencie składania zamówienia przez Użytkownika oraz obowiązek o poinformowaniu klienta o takiej zmianie. Klient może w tym momencie zrezygnować z zamawianego produktu. 

  § 6. Odpowiedzialność

1. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik akceptuje fakt, że Biurpap nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania platformy. Biurpap jest uprawniony do wprowadzania przerw w działaniu platformy jeżeli jest to spowodowane przyczynami technicznymi, a w szczególności koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy bądź konserwacji urządzeń.

2. Biurpap nie bierze odpowiedzialności obejmującej problemy techniczne jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.

3. Biurpap nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadania przez inne osoby Loginu i Hasła do konta Użytkownika.

4. Biurpap zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa 

§ 7. Prywatność i poufność


1. Biurpap jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z póżn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingowych, sprzedaży produktów oraz opracowania ogólnych statystyk korzystania przez Użytkowników z platformy Biurpap.pl

2. Biurpap zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania danych osobowych oraz modyfikacji poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczna na adres biurpap@biurpap.pl. Usuniecie danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Biurpap

3. Biurpap zastrzega, że poczta elektroniczna kierowana do Biurpap jest archiwizowana i może być wykorzystana do celów dowodowych w przypadkach przewidzianych przez prawo. Archiwizowane są także wewnętrzne wiadomości przesyłane pomiędzy pracownikami Biurpap a Użytkownikami.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Biurpap zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Biurpap, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.biurpap.pl zmienionego regulaminu.

2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości akceptacji zmian. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną uznane prawomocnym postanowieniem sądu za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Biurpap a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Biurpap

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.